Wednesday, December 14, 2016

Maudi nga Apit

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


NALPASEN. Nalpas metten ti pakasaritaan dagiti Ilokano a sakada,
ngem maysaka a nagpuonan ken pakalaglagipan dagiti ramut
a rason ti nakaumayan ken kaaddami ita iti isla ti paraiso.


Maudi nga Apit
Hawaiian Commercial & Sugar Company
Maui, Hawaii

No comments:

Post a Comment